Algemene voorwaarden Skinclinic Nijmegen

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen schoonheidssalon Skinclinic en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon
De schoonheidsspecialiste van Skinclinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo snel mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, kan de schoonheidssalon 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De schoonheidssalon moet verhindering voor een afspraak zo snel mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pinbetaling of contant te voldoen.

5. Specialisatie
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed die plaatsvinden bij Skinclinic.
De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de balie van Skinclinic.
Skinclinic zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie inclusief de AGB-codes voor de zorgverzekeraar.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
Skinclinic is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. https://skinclinicnijmegen.nl/privacy-verklaring/

7. Geheimhouding
Skinclinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Skinclinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
Skinclinic heeft de grootste zorg en aandacht besteed aan het samenstellen van de content op deze website. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat de content niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. De content op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van aansprakelijkheid. Alle prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen, type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Er kan ook geen overeenkomst tot stand komen op basis van dergelijke fouten.

9. Garantie
Skinclinic geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en producten.
Een behandeling kan van persoon tot persoon anders uitpakken. De resultaten van een behandeling kunnen uiteenlopen, bijvoorbeeld door verschillen in leeftijd, gewicht, haargroei/-type, huidtype, hormonen of medicijngebruik.
Na een behandeling kan de huid een reactie geven. Elke huid is anders en zal ook anders reageren. Dit verschilt ook per behandeling. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Aan de inhoud op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze garantie vervalt indien:
De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo snel mogelijk, binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Skinclinic en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen passend antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het conflict voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.